Aceste condiții comerciale generale (mai departe doar „CCG“) stabilesc condițiile de furnizare de servicii ale PACHET PLUS, care sunt administrate de către s.c. PACHET PLUS s.r.l., str. N. Bălcescu 102B, Nădlac, jud. Arad, CUI 36348015, Nr. Reg. Com. J2/954/22.07.2016 (mai departe doar „Furnizor“).

 

I. Noțiuni de bază, subiectul contractului

1. Partenerul de expediere este un magazin de expediere sau magazin online, care vinde și expediează/livrează ca și unitate comercială marfă din anumite categorii de produse clienților finali prin servicii de curierat si expediere.

2. Furnizorul este societate comercială mai sus menționată PACHET PLUS, care asigură clienților săi servicii legate de distribuția Materialelor de publicitate.

3. Pagina de web PACHET PLUS este sediul de web cu URL-ul: https://www.pachetplus.ro prin intermediul căruia Furnizorul oferă platforma pentru implementarea rețelei de distribuție pentru distribuția materialelor publicitare.

4. Clientul este un magazin de distribuție sau magazin online, eventual altă societate comercială sau subiect, care și-a comandat la Furnizor distribuția materialelor de publicitate.

5. Materialele de publicitate sunt pliantele, cataloagele, cupoanele, mostrele și alte produse de publicitate similare, distribuția cărora și-a comandat Clientul la Furnizor cu scopul de a-și promova vânzarea produselor sale și/sau serviciilor sau cu alt scop de promovare și reclamă.

6. Rețeaua de distribuție este rețeaua PACHET PLUS administrată de către Furnizor cu scopul de a oferi servicii de marketing direct. Prin intermediul Rețelei de distribuție, Furnizorul împreună cu Partenerii de distribuție din Rețeaua de distribuție asigură livrarea Materialelor de publicitate clienților selectați.

7. Contractul este un contract de furnizare de servicii, prin care Partenerul de expediere își asumă în favoarea Furnizorului livrarea către clienții finali pe baza ofertelor Furnizorului și comenzilor Partenerului de expediere cantitatea stabilită de materiale de publicitate împreună cu colete prin intermediul serviciilor de curierat/expediere.

8. Parte contractantă este Furnizorul sau Partenerul de expedier, oricare dintre aceste părți.

9. Contul de utilizator este o rețea virtuală, prin intermediul căreia Partenerul de expediere accesează sistemul de administrare al paginii de internet PACHET PLUS permițând partenerului de expediere adăugarea, resp. schimbarea datelor inserate, întotdeauna în condițiile stabilite prin Contract și/sau CCG. Accesarea contului de utilizator este posibil doar prin datele de acces obținute.

10. Datele de accesare sunt numele de utilizator și parola necesare pentru accesul în sistemul de administrare de pe pagina web PACHET PLUS oferite de către Furnizor Partenerului de expediere / alese de către Partenerul de expediere.

11. Materialele de publicitate sunt oferite Partenerului de expediere de către Furnizor gratuit. Partenerul de expediere inserează sau adăugă Materialele de publicitate furnizate de către Furnizor în sau la coletele cu produse/marfă și acestea din urmă sunt trimise clienților finali. Pentru inserarea sau adăugarea Materialelor de publicitate în coletele sale și trimiterea acestora clientului final, Partenerul de expediere are dreptul la remunerația stabilită.

12. Aceste CCG sunt valabile pentru toate relațiile și legăturile comerciale, în care Furnizorul și Partenerul de expediere intră pe baza condițiilor contractuale. Trimiterea resp. inserarea Materialelor de publicitate la coletele Partenerului de expediere este supusă în fiecare caz acordului scris dintre Furnizor și Partenerul de expediere. Nici aceste CCG și nici înregistrarea Partenerului de expediere în rețeaua de distribuție, prin modalitatea specificată la art. II din CCG, nu reprezintă obligație pentru Furnizor de a oferi și asigura Partenerului de expediere Materiale de publicitate pentru distribuție

13. Partenerul de expediere înregistrăndu-se în Rețeaua de distirbuție prin intermediul paginii web PACHET PLUS își exprimă acordul cu conținutul acestor CCG. Condițiile comerciale generale contradictorii, divergente sau complementare ale Partenerului de expediere devin parte din Contract doar în cazul în care Furnizorul își dă acceptul în scris referitor la valabilitatea acestora.

14. Orice alte stabiliri dintre Părțile contractante în cazuri individuale (inclusiv comenzile acceptate, acorduri secundare, completări sau schimbări) au întotdeauna prioritate față de aceste CCG. Valabilitatea acestor acorduri este condiționată de un contract în formă scrisă sau confirmarea scrisă cu conținutul acordului emis de către Furnizor.

II. Înregistrarea partenerului, încheierea Contractului

1. Înregistrându-se prin intermediul paginii web PACHET PLUS, Partenerul de expediere își dă propunerea de încheiere Contract. Furnizorul are dreptul de a decide acceptarea sau refuzul fiecărei astfel de propuneri. Acceptarea propunerii se efectuează printr-o confirmare scrisă din partea Furnizorului prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a Partenerului de expediere și deasemenea prin activarea contului de utilizator pe pagina web a PACHET PLUS.

2. Înregistrarea ca și Partener de expediere o poate face doar persoana juridica sau persoana fizică conform legislației valabile (Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, O.U.G. nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, Codul civil), (mai departe doar „Codul comercial“), care deține licențele și aprobările necesare. Condiția valabilități înregistrării este deasemenea capacitatea pentru acțiuni legale a persoanei, care efectuează înregistrarea în numele persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate.

3. Datele cerute de către Furnizor Partenerului de expediere pentru înregistrare, trebuie să fie complete și corecte, ex. numele și prenumele, denumire comercială, CUI, adresa actuală a sediului, sau locația activității (nu doar căsută poștală) și numărul de telefon, adresa paginii web, prin intermediul căreia Partenerul de expediere oferă produsele, adresa de email valabilă, persoana autorizată să reprezinte Partenerul de expediere în relațiile contractuale cu Furnizorul, categoria de produse care Partenerul de expediere le oferă spre vânzare și cantitatea estimativă de pachete trimise lunar, eventual alte specificații. Partenerul de expediere este deasemenea obligat să specifice toate datele necesare pentru emiterea documentelor financiare și contabile conform legii nr. 227/2015 privind Codul civil, cu scopul contabilizării periodice conform art. VI al. 3 din aceste CCG.

4. Înregistrarea persoanei juridice poate efectua doar persoana fizică/ persoanele fizice autorizată/ autorizate să acționeze în numele persoanei juridice în conformitate cu legile și/sau regulamentului de ordine internă a persoanei juridice, specificând deasemenea numele și funcția acesteia.

5. Dacă după înregistrare se ajunge la schimbarea datelor, Partenerul de expediere este obligat în cel mai scurt timp să modifice aceste date în Contul său de utilizator.

6. Partenerul de expediere este obligat să păstreze datele sale de acces secret și să ofere acces securizat Contul de utilizator. Furnizorul nu trebuie să atribuie datele de acces ale Partenerului de expediere către părți terțe, cu excepția cazurilor în care acesta va fi obligat să facă acest lucru în conformitate cu legislația în vigoare sau reglementare legală.

7. Partenerul de expediere este răspunzător pentru toate activitățile care se efectuează folosind Contul său de utilizator folosind datele de identificare acestuia.

8. Contul de utilizator a Partenerului de expediere este transferabil către părți terțe doar cu acordul în scris din partea Furnizorului.

III. Comanda materialelor de publicitate

1. 1. După activarea Contului de utilizator al Partenerului de expediere, Furnizorul poate trimite Partenerului de expediere prin intermediul Contului său de utilizaor sau prin e-mail lista Materialelor de publicitate care sunt actuale pentru inserare (mai departe doar “Oferta).” Dacă Partenerul de expediere este interesat să insereze în pachetele sale unul din Materialele de publicitate din oferta actuală, confirmă această posibilitate de inserare prin intermediul Contului de utilizator pe pagina PACHET PLUS (mai departe doar „Comanda“). Ulterior, Furnizorul trimite Partenerului de expediere în Contul de utilizator informații detaliate despre Materialele de publicitate, cantitate și termenele de livrare (mai departe doar “Termen de livrare”), astfel se acceptă Comanda.

2. Furnizorul trimite în Contul de utilizator al Partenerului de expediere și informațiile despre perioada, în care Partenerul de expediere trebuie să distribuie Materialele de publicitate (mai departe doar “Perioada de distribuire”). Această Perioadă de distribuire este pentru Partenerul de expediere obligatorie.

3. Partenerul de expediere nu are dreptul pentru Materiale de publicitate concrete sau la o cantitate exactă și Furnizorul își rezervă dreptul să refuze sau modifice comanda Partenerului de expediere. Partenerul de expediere nu este obligat să accepte această ofertă nouă sau modificată.

IV. Livrarea Materialelor de publicitate; transferul dreptului de proprietate asupra Materialelor de publicitate

1. Furnizorul livrează Materialele de publicitate stabilite în mod gratuit la adresa de livrare specificată de către Partenerul de expediere.

2. Dacă a fost stabilit un Termen de livrare (vezi art.III punct 1), Furnizorul Materialele de publicitate livrează cel târziu până la această dată. Dacă Furnizorul nu poate livra Materialele de publicitate din diferite motive (ex. Clientul nu livrează la timp Furnizorului Materialele de publicitate sau le livrează deteriorate, sau în cazuri de forță majoră), Furnizorul poate stabili un nou termen de livrare. În cazul livării întărziate a Materialelor de publicitate față de Termenul de livrare, Perioada de distribuire se prelungește cu perioada de întărziere față de Termenul de livrare. Dacă din aceste cauze de prelungire a Perioadei de distribuire Partenerul de expediere nu poate să-și îndeplinească obligațiile de inserare și distribuire a Materialelor de publicitate conform Contractului (ex. în perioada respectivă nu are destule comenzi), Părțile contractante pot stabili o Perioada de distribuire mai lungă sau reduc cantitatea Materialelor de publicitate, astfel încăt în Partenerul de distribuire să fie capabil să insereze și să distribuie întrega cantitate de Materiale de publicitate.

3. Furnizorul are obligația să verificae Materialele de publicitate primite de la Clienți, înainte să le livreze Partenerilor de expediere, dacă corespuns specificațiilor și nu sunt deteriorate.

4. Dacă Furnizorul nu primește de la Client Materialele de publicitate la timpul stabilit, sau le primește într-un număr mai mic sau deteriorate, poate anula Comanda Partenerului de expediere parțial sau total. Furnizorul este obligat să informeze prin e-mail Partenerul de expediere despre anularea parțială sau totală a Comenzii din motive enumerată mai sus. Anularea Comenzii este valabilă din momentul livrării acesteia Partenerului de expediere. Zrušenie Objednávky je účinné momentom jeho doručenia Zásielkovému partnerovi. În virtutea anulării Comenzii, Partenerul de expediere nu are dreptul la nici o remunerație conform art. VI din aceste CCG.

5. Partenerul de expediere nu obține drepturile de proprietate asupra Materialelor de publicitate. Dreptul de proprietate asupra Materialelor de publicitate rămâne la Client și trece de le Client la consumatorul final în momentul livrării a Materialelor de publicitate consumatorului final. Partenerul de expediere este obligat să livreze Materialele de publicitate clienților lui finali. Dreptul de proprietate asupra Materialelor de publicitate trece asupra clienților finali în momentul livrării către aceștia.

V. Obligațiile Partenerului de expediere

1. După livrarea Materialelor de reclamă, Partenerul de expediere este obligat să verifice neîntârziat, dacă aceste Materiale de reclamă nu prezintă vicii aparente (de ex. deteriorare în timpul transportului, livrarea unei cantităţi mai mici, livrarea unor Materiale de reclamă incorecte, greşeli evidente de tipar etc.). Partenerul de expediţie va comunica neîntârziat aceste vicii prin intermediul poştei electronice / paginii de web PACHET PLUS Furnizorului. Cele specificate mai sus sunt valabile şi în cazul, când Partenerul de expediţie constată viciile mai târziu. Partenerul de expediere nu este îndreptăţit să expedieze clienţilor săi Materiale de reclamă cu vicii. Cu Materialele de reclamă cu vicii sau în cantitate în exces va proceda conform indicaţiilor Furnizorului (de ex. Materialele de reclamă cu vicii le va returna sau le va distruge pe costurile Prestatorului). Partenerul de expediere nu va avea dreptul la recompensă conform art. VI din prezentele CCG din Materialele de reclamă cu vicii, care au fost expediate clienţilor finali în dezacord cu prevederea precedentă.

2. Partenerul de expediere va trata Materialele de reclamă puse la dispoziţie cu grija de specialitate cuvenită, în special la păstrare, ambalare şi expediere, cel puţin cu grija pe care obişnuieşte să o acorde manevrării mărfurilor proprii. Partenerul de expediere este obligat, în special, să introducă Materialele de reclamă nedeteriorate, nemototolite şi nepliate. În mod excepţional este îndreptăţit să plieze Materialele de reclamă tipărite, aceasta numai într-o cantitate limitată, dacă altfel nu ar încăpea în plic sau în colet. Partenerul de expediere este responsabil în faţa Furnizorului pentru paguba apărută pe Materialele de reclamă preluate până la predarea acestora împreună cu expediţia clientului final.

3. Partenerul de expediere va ataşa şi/sau va ambala Materialele de reclamă în cantitatea negociată la cantitatea negociată a expediţiilor de marfă pentru clienţii săi finali şi le va expedia sau livra împreună cu acestea. La fiecare expediţie de marfă se ataşează numai acele Materialele de reclamă care sunt stabilite de către Furnizor. Dacă nu este convenit altfel, la o expediţie se ataşează întotdeauna maxim patru Materialele de reclamă. După expedierea tuturor Materialele de reclamă puse la dispoziţie Partenerul de expediere este obligat să informeze neîntârziat Furnizorul despre acest fapt prin intermediul Paginii de Web PACHET PLUS. Partenerul de expediere este obligat să introducă Materialele de reclamă în expediţii nedeteriorate, nemototolite şi nepliate. În mod excepţional este îndreptăţit să plieze Materialele de reclamă tipărite, aceasta numai într-o cantitate limitată, dacă altfel nu ar încăpea în plic sau în colet.

4. Partenerul de expediere nu poate Expedia Materialele de reclamă împreună cu marfa a cărei vânzare sub forma de vânzare pe internet este interzisă, eventual dacă o asemenea vânzare încalcă drepturile persoanelor terţe sau contravine cu bunelor moravuri.

5. Partenerul de expediere este obligat ca cel puţin o dată la două săptămâni în Contul său de utilizator de pe pagina de Web PACHET PLUS să introducă în mod real şi complet numărul şi felul Materialele de reclamă expediate. După expedierea integrală a Materialeleor de reclamă livrate pe baza Comenzii, Partenerul de expediere va informa neîntârziat Furnizorul despre acest fapt prin intermediul Paginii de Web PACHET PLUS. În cazul în care Prtenerul de expediere nu respectă aceste obligații în termen de 2 luni de la expirarea termenului limită de expediere conform art. III punctul 2 din GTC, dreptul la remunerație pentru trimiterea materialelor de publicitate, pe care el nu le-a confirmat în timp util în contul său de utilizator, este stins.

6. În cazul, în care Furnizorul şi Partenerul de expediere nu vor conveni dinainte altfel, Partenerul de expediere se obligă să ataşeze la fiecare expediţie de marfă pentru fiecare client final numai Materialele de reclamă furnizate de către Furnizor şi să nu ataşeze la expediţie nici-un fel de Materiale de reclamă ale persoanelor terţe. Indiferent de faptul, că prin aceasta s-ar aduce atingere prevederilor precedente, Partenerul de expediere este totuşi îndreptăţit să ataşeze la o expediere concretă de marfă pentru un client final concret materiale de reclamă proprii, care propagă în mod exclusiv mărfurile şi serviciile pe care le distribuie respectiv le oferă însăşi Partenerul de expediere.

7. La somaţia Furnizorului, Partenerul de expediere este obligat şi prezinte neîntârziat documentele aferente, care demonstrează, că Partenerul de expediere a expediat în mod real numărul de Materiale de reclamă raportat cu expedierile raportate de marfă (de ex. Confirmări de primire sau documente de decontare cu societatea de curierat sau poştală corespunzătoare). Furnizorul se obligă, că nu va divulga aceste documente persoanelor terţe. Părţile contractante sunt obligate să respecte întotdeauna prevederile legale aferente pentru protejarea datelor personale.

8. Partenerul de expediere se poate informa despre toate statisticile şi datele legate de Partenerul de expediere din Contul său de utilizator de pe pagina Web PACHET PLUS.

9. Pe durata valabilităţii Contractului, Partenerul de expediere se obligă să nu participa la un proiect identic sau asemănător al unei alte reţele comerciale pe internet operate de persoane terţe care oferă servicii asemănătoare sau identice cu cele ale Furnizorului, conform prezentelor CCG.

VI. Remunerare, condiții de plată

1. Partenerul de expediere are pentru fiecare Materiale de reclamă expediată conform Contractului şi a prezentelor CCG, dreptul la remunerare. La fiecare ofertă în contul de utilizator de pe pagina de Web PACHET PLUS a Partenerului de expediere apare remuneraţia oferită pentru expedierea numărului aferent de Materiale de reclamă. Pentru încheierea înţelegerii cu privire la remunerare se ajunge prin acceptarea Comenzii de către Furnizor conform articolului III punctul 1 din prezentele CCG, dacă părţile contractante nu convin o altă remunerare în Contractul individual corespunzător. Remuneraţia se achită cumulat pentru fiecare Material de reclamă (şi în cazul expedierii mai multor Materiale de reclamă într-o expediţie de pachet), dacă o asemenea expediere este conformă cu Contractul şi prezentele CCG. Cuantumul remuneraţiei se stabileşte exclusiv pe baza datelor Furnizorului, nu se acceptă niciun fel de alte măsurători sau calcule ale cuantumului remuneraţiei.

2. Dacă într-un caz concret nu este convenit într-un mod explicit altfel, toate sumele remuneraţiei specificate pe pagina de Web PACHET PLUS şi în Ofertele Furnizorului sunt fără taxa pe valoare adăugată (în continuare numai „TVA“). Tva în cuantumul stabilit prin lege se adaugă la remuneraţie, dacă conform prevederilor aferente ale legii există obligativitatea de achitare a acesteia.

3. Decontarea prestaţiilor realizate de către Partenerul de expediere în cadrul lunii calendaristice Furnizorul o realizează întotdeauna până la ceea de-a 15-a zi calendaristică a lunii calendaristice imediat următoare lunii calendaristice pentru care se efectuează decontarea. Decontul va conţine elementele unui document fiscal conform Legii nr. 227/2015 din Codul fiscal cu privire la taxa pe valoare adăugată cu reglementări ulterioare. În termenul menţionat, prin intermediul Contului de utilizator al Partenerului de expediere de pe pagina de Web PACHET PLUS, Furnizorul va afişa cuantumul remuneraţiei la care are dreptul Partenerul de expediere pentru luna calendaristică precedentă, această informaţie va fi de asemenea transmisă prin e-mail Partenerului de expediere. Partenerul de expediere are dreptul la decontarea remuneraţiei numai atunci, când cuantumul remuneraţiei atinge cel puţin suma de 500,- RON (în litere: cinci sute RON) fără TVA (în continuare numai „Suma minimă achitată“). Cu excepția cazului în care Furnizorul precizează altfel, suma minimă plătită pentru luna decembrie a anului calendaristic este de 200 RON (prin cuvântul două sute RON), fără TVA. Dacă cuantumul remuneraţiei Partenerului de expediere pe parcursul unei luni calendaristice nu atinge Suma minimă achitată, suma din respectiva lună calendaristică se transferă în luna calendaristică următoare, până când cuantumul acestei sume nu atinge Suma minimă achitată stabilită. Partenerul de expediţie nu are dreptul la achitarea dobânzilor pentru suma remuneraţiei din contul său de utilizator, care încă nu a fost achitată, deoarece nu a intervenit scadenţa acesteia conform prevederii precedente.

4. După obţinerea decontului, Partenerul de expediere este obligat să emită factura pentru suma respectivă în decurs de 15 zile, iar forma electronică a acesteia (ca fişier PDF) să o introducă în Contul său de Utilizator de pe pagina de Web PACHET PLUS la decontul aferent. Scadenţa facturii va fi de 14 zile de la emiterea acesteia, resp.de la inserarea pe pagina de Web PACHET PLUS. În cazul unor probleme tehnice cu inserarea, Partenerul de expediere este obligat să trimită factura la adresa de e-mail info@pachetplus.ro sau la o altă adresă stabilită de către Furnizor. Dacă Partenerul de expediere nu emite și nu încarcă factura în contul său de utilizator într-un termen de 45 de zile de la decontare, dreptul la remunerație se pierde.
În cazul în care Partenerul de expediere menționează pe factură un cont către o bancă străină în afara teritoriului Republicii Slovace, astfel încât, pentru plata facturii, Furnizorul trebuie să execute un ordin de plată pentru transferul transfrontalier în EUR sau în valută străină către banca destinatarului (Partenerului de expediere) cu sediul în străinătate, toate taxele sunt suportate de către Partenerul de expediere. Furnizorul are dreptul să deducă suma corespunzătoare taxelor pentru transferul transfrontalier din suma plătită, iar Partenerul de expediere este de acord.

5. Partenerul de expediere este de asemenea obligat să introducă şi număul și seria facturii sale emise în contul său de Utilizator de pe pagina de Web PACHET PLUS la decontul respectiv. Prin această procedură Partenerul de expediere confirmă corectitudinea decontării remuneraţiei şi îşi exprimă acordul cu conţinutul decontării.

6. După obţinerea decontului Partenerul de expediere poate, în termen de 5 zile lucrătoare, să aducă obiecţiuni la cuantumul remuneraţiei specificate în decont. Furnizorul va analiza obiecţiunea Partenerului de expediere şi în termen de 30 de zile va trimite Partenerului de expediere punctul său de vedere. Dacă Furnizorul va considera obiecţiunea Partenerului de expediere ca fiind îndreptăţită, va achita suma diferenţei recunoscute la următoarea decontare. În cazul, în care Partenerul de expediere nu emite obiecţiuni faţă de cuantumul remuneraţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea decontului, dreptul Partenerului de expediere la emiterea de obiecţiuni încetează iar cuantumul decontat al remuneraţiei se consideră definitiv.

7. Partenerul de expediere are obligaţia să actualizeze continuu datele sale contabile / de facturare precum şi relaţia sa bancară în contul său de Utilizator de pe pagina de Web PACHET PLUS. Partenerul de expediere ia la cunoştinţă, că decontarea se realizează întotdeauna pe baza datelor care sunt trecute pe Contul său de Utilizator de pe pagina de Web PACHET PLUS în ultima zi a lunii calendaristice respective.

8. Remuneraţia la care Partenerul de expediere are dreptul şi care a fost decontată conform punctului 3 din prezentul articol, va fi achitată de către Furnizor în termen de 14 zile de la data la care Partenerul de expediere a inserat factura PDF şi a completat simbolul variabil al facturii sale în decontul din contul său de Utilizator de pe pagina de Web PACHET PLUS. Furnizorul efectuează plata în euro prin transfer în contul Partenerului Comercial specificat în Contul său de Utilizator de pe pagina de Web PACHET PLUS, dacă nu este cazul unui cuantum insuficient al remuneraţiei conform punctului 1 din prezentul articol.

9. Furnizorul este îndreptăţit să modifice oricând sistemul de remunerare cu efecte în viitor. Fiecare modificare intră în vigoare la data comunicării sale scrise Partenerului de expediere.

10. Furnizorul este îndreptăţit să compenseze unilateral orice fel de pretenţii financiare ale sala faţă de Partenerul de expediere contra obligaţiei de achitare a remunerare a Partenerului de expediere. Acest drept cuprinde şi dreptul de compensare a creanţelor reciproce, care încă nu sunt scadente, resp. dreptul de compensare a creanţei scadente faţă de una neachitată şi invers, în contabilitate înregistrându-se la data scadentă pe baza documentelor financiare și de contabilite, conform legii (H.G. nr. 685/1999).

VII. Manipulare interzisă

1. Manipularea interzisă este orice încercare a Partenerului de expediere de a evita sistemul și principiul de remunerație și contabilizare a Furnizorului în conformitate cu acste CCG sau Contract, și asta prin măsuri tehnice sau de altă natură (inclusiv, dar nu și exclusiv, specificări incorecte despre cantitatea lunară de pachete trimise, informarea greșită referitoare la cantitatea trimisă de Materiale de publicitate, netrimiterea sau deteriorarea Materialelor de publicitate, atașarea mai multor materiale de publicitate de același fel la un singur pachet, trimiterea de materiale de publicitate deteriorate). Furnizorul va informa pe Partenerul de expediere dacă acesta este suspect de manipulare interzisă. Dacă Furnizorul și Partenerul de expediere nu vor clarifica această situație într-un termen acceptabil, Furnizorul stabilește această manipulare interzisă ca pe un fapt real. În cazul constatării unei Manipulări interzise, nu apare resp. se stinge dreptul de remunerație deja existent conform art VI. Al acesto CCG.

2. În perioada contractuală, Furnizorul are dreptul să verifice oricănd dacă din partea Partenerului de expediere nu se ajunge la Manipulare interzisă, și asta prin cumpărături de verificare la Partenerul de expediere și prin cerința de a prezenta documente doveditoare referitoare la cantitatea de pachete și colete trimise (mai mult la art. V. punctul 7 din aceste CCG). Partenerul de expediere încheiând acest Contract este de acord cu astfel de proceduri de verificare.

3. În cazul în care Furnizorul are suspiciunea de manipulare interzisă până la soluționarea și clarificarea acesteia, are dreptul de a bloca Contul de utilizator al Partenerului de expediere pe pagina web PACHET PLUS și de a sista în această perioada livrarea Materialelor de publicitate stabilite precum și remunerația creanțelor Partenerului de expediere. În rest se vor folosi dispozițiile art.. VIII.din aceste CCG.

4. În cazul în care se află Manipularea interzisă, Furnizorul are dreptul de a închide accesul Partenerului de expediere la Contul de utilizator pe pagina PACHET PLUS.

VIII. Durata contractului și rezilierea acestuia

1. Relația contractuale dintre Furnizor și Partenerul de expediere este încheiată pentru o perioadă nedeterminată conform art.II punctul 1 al acestor CCG.

2. În afara condițiilor de rezilire a Contractului specificate în aceste CCG, Contractul poate reziliat și prin acrodul reciproc încheiat în formă scrisă dintre părțile contractante, dar și prin retragerea unei dintre Părțile contractante fără specificarea unui motiv anume având o perioadă de preaviz de 2 luni. Perioada de preaviz începe cu prima zi a lunii următoare în care a fost livrată rezilierea Părții contractante.

3. Furnizorul are dreptul de a rezilia contractul ca o încălcare fundamentală în sensul art.1549 și următoarele din Codul civil în următoarele cazuri:

  • dacă Partenerul de expediere a încălcat oricare din obligațiile sale conform art. V. punctele 5, 6 sau 7 din aceste CCG;
  • dacă Partenerul de expediere a efectuat orice Manipulare interzisă conform art. VII din aceste CCG;
  • dacă Partenerul de expediere a încălcat obligația de confidențialitate conform art. IX. din aceste CCG.

IX. Secretele comerciale

1. Părțile contractante iau în considerare, că în cadrul realizării Contractului pot obține informații despre cealaltă Parte contractantă, informații pe care o Parte contractantă („partea încredințară“) pune la dispoziție celeilalte Părți contractante („parte receptoare”), sau partea receptoare află aceste informații în timpul realizării Contractului, în principal strategii comerciale, informații despre prețuri, vânzări, datele clienților, planuri de marketing, condiții de colaborare, condiții de achiziții, precum și informații financiare și comerciale (mai departe doar „Informații confidențiale“).

2. Părțile contractante sunt obligate să folosească Informațiile confidențiale doar pentru scopuri de realizare acestui Contract, și asta doar în măsura necesară în așa fel, încăt să fie făcute cunoscute doar persoanelor și angajaților Părților contractante, care necesită cunoașterea acestor informații pentru o realizare corectă a Contractului.

3. Partea receptoare este obligată protejeze Informațiile confidențiale părții încredințare cel puțin la așa nivel, la care protejează și Informațiile confidențiale proprii. Această obligație se referă la toate circumstanțele, în special, adoptarea unor măsuri adecvate pentru a proteja informațiile împotriva divulgării neautorizate, copierea sau utilizării.

4. Obligația secretului comercial nu se referă la (i) Informații confidențiale, care sunt cunoscute public fapt care poate dovedi partea receptoare, (ii) Informații confidențiale, care după ce se pun la dispoziție devin cunoscute în mod public, și cu această dezvăluire nu a fost încălcată obligația secretului comercial conform acestui Contract sau legi, (iii) Informații confidențiale, pe care partea receptoare le-a deținut deja și asta fără nici o obligație de secret comercial față de astfel de Informații confidențiale, în timp ce aceste informații nu au fost obșținute în mod fraudulos, (iv) Informații confidențiale, care au fost dezvoltate în mod independent de către partea receptoare, fără utilizarea unor astfel de informații confidențiale care au aparținut Părții încredințare și partea receptoare poate dovedi acest fapt printr-un mod eligibil sau (v) în cazul în care partea receptoare are obligația de a pune la dispoziție Informațiile confidențiale pe baza legii sau organelo competente.

5. Obligația secretului comercial în conformitate cu articolul IX. persistă pe perioada valabilității acesteu contract la fel și pentru 3 ani după încheierea acestui contract.

X. Dispoziții finale

1. Aceste CCG intră în vigoare la data de 01.02.2019. Toate relațiile contractuale dintre Partenerul de expediere și Furnizor sunt conduse prin aceste CCG, dacă nu este specificat altfel.

2. Soluționarea litigiilor dintre Furnizor și Partenerul de expediere, având originea din relația contractuală stabilită prin aceste CCG, precum și drepturile de despăgubire din această relație contractuală, se face conform instanțelor române competente. Relațiile contractuale stabilite în aceste CCG sunt reglementate de legiel din România, în special de dispozițiile Codului civil.

3. Dacă aceste CCG necesită o notificare scrisă, aceasta este considerată orice știre adresată celeilalte părți prin poștă electronică la adresa de e-mail a celeilalte părți. Acest lucru nu se aplică în cazul încetării relației contractuale, este necesară declararea intenției de a denunța acordul celeilalte părți, în scris, prin transportul poștal înregistrat și recomandat cu confirmare de primire.

4. Drepturile și obligațiile din Contract Partenerul de expediere nu are dreptul să le atribuie unei terțe părți fără acordul prealabil scris al Furnizorului.

5. Partenerul de expediere confirmă, că înainte de a se înregistra în Rețeaua de distribuire a Furnizorului pe pagina de Internet PACHET PLUS conform art. II. Punctul 1 din aceste CCG a fost familiarizat cu aceste CCG, de conținutul acestora și este de acord cu acste fără nici o excepție și se angajează să le îndeplinească. Partenerul de expediere deasemenea este de acord cu folosirea legislației statului Român, pe baza căreia își va desfășura activitatea, va aplica legile respective, obligațiile angajamentele Părților contractante specificate în aceste CCG.

6. Furnizorul are dreptul să schimbe sau să adauge CCG (prin schimbare se înțelege înlocuirea parțială sau totală a CCG cu unele noi). Fiecare schimbare sau modificare a CCG intră în valabilitate cu ziua în care a fost publicată pe pagina de Internet PACHET PLUS. Relațiile contractuale existente vor fi subordonate la noile CCG din ziua înștiințării către Partenerul de expediere în formă scrisă.

7. Aceste CCG sunt elaborate în limba română. Textul acestor CCG în altă limbă decăt cea română au doar natură informativă și nu reprezintă parte obligatorie.

În Nădlac 01.02.2019

 

s.c. PACHET PLUS s.r.l.
Henrich Lauko, manager executiv